ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فنی

سوالات در خصوص سرویس ها و مشکلات فنی

 بخش فروش

سوالات خود در خوصوص نحوه خرید و راهنمایی سرویس ها

 بخش مالی

سوالات خود در خوصوص پرداخت و مالی