Plan-Support Site

پلن نگهداری وب سایت

نگهداری وب سایت شما


1-بررسی ساختاری و نرم افزار وب سایت
2-آنالیز وب سایت بر اساس اخرین استاندارد گوگل
3-بهینه سازی و آنالیزسایت
4-ثبت سایت در موتور جستجوی گوگل
5-ثبت و ایجاد سرویس های مرتبط با گوگل برای وب سایت
6-پشتیبانی سایت
7-بررسی امنیت وب سایت